Eruditio-Educatio
Dátum: 2008. március 03. hétfő, 14:27
Rovat: 100 éves a Nyugat


Tudományos szakfolyóirat alapításának jelentőségét nem különösebben szükséges igazolnunk, hiszen a tudomány intézményei mindig is ragaszkodtak olyan fórum létrehozásához, amely sajátjuknak volt mondható.


Mindig is fontosnak tartottuk a kutatások aktuális állásáról szóló számadást, a láthatóvá tett legújabb ismereteket, a tudományos munkálatok eredményességét és hatékonyságát bizonyító jelentésadást, mivelhogy ezek nem csupán következtetések levonására vagy szintézisre adhatnak lehetőséget, hanem megerősítésre/motiválásra is az előrelépés érdekében.
A Selye János Egyetem Tanárképző Karának kezdeményezése, azaz hogy legyen nyomtatott szakmai fórumunk, talán még az említetteken túl is hangsúlyozott jelentőségű. Egy fiatal egyetem és kar kötelességének s egyben jogának érzi, hogy bemutatkozzék a tudományos köztérben, hogy építő kapcsolatokat teremtsen e kivételesen értékes szellemi szférában. Úgy véljük, hogy a nyomtatott írásbeli fórum lehetőséget nyújt a másokkal való együttgondolkodásra és együttmunkálkodásra,  s ezáltal  önemelkedésünket, együttes épülésünket is szolgálhatja. Mi azzal a meggyőződéssel dolgozunk,  hogy – ha kezdő egyetem vagyunk is – idővel kellő méltósággal tudunk besorakozni a nagy egyetemek, a neves tudományos intézmények mellé.
Reményeink szerint a nyomtatott betű tekintélye és kultusza továbbra is megtartható, annak ellenére, hogy az internetes információszerzés egyre nagyobb teret vív ki magának. Folyóiratunkat a hiánypótlás és a hagyományteremtés szándéka szülte. Nem csupán a saját fórum létrehozásának törekvése munkált bennünk, hanem a másoknak nyújtott közlési lehetőség célzata is. A Selye János Egyetem Tanárképző Karán fennállásának csaknem  két éve alatt összeállt egy tudományos műhely, amelynek tagjai fokozott szorgalommal kívánnak haladni kutatásaikban. Mindezeken túl nem titkolt szándékunk az sem, hogy nyissunk más felsőoktatási intézmények felé, legyenek azok akár hazaiak, akár külföldiek. A folyóirat nyelve elsődlegesen a magyar, de szívesen vesszük a más nyelven írott tanulmányokat, cikkeket is. A tudományosságban természetes dolog a többnyelvűség tisztelete, ezért is törekszünk a tanulmányok rezüméit valamely idegen nyelven is megjelentetni. A művelődés és nevelés kiszélesült  tendenciái, korszerűsített vagy éppen korszerűsítésre váró szakterületei mind  szűkebb magyar régiónknak, mind a tágabb európai térségnek sajátos feladataivá lettek. Erről szeretnénk információt nyújtani a negyedévenkénti megjelentetéssel.
Az ok és okozati összefüggések, a múlt – jelen – jövő (újra)értelmezésének relációiban folyamatosan felkínáljuk a Tisztelt Olvasónak az újabb és újabb megoldandókat, esetenként a megoldásokat. Bármely szakma avagy szak előrevivő gondolatait,  mondanivalóit várjuk minden írni szándékozó szakembertől: a tudóstól, a művésztől, a tanártól – s ha úgy tetszik a tudós-tanártól vagy művész-tanártól, ugyanakkor az ő tanítványaiktól is. Olyan tudományos folyóiratot kívánunk útjára bocsátani, amely az oktatás, a képzés, a nevelés mindenkori fundamentális értékeit megtámogatja, megerősíti s egyben növeli és továbbfejleszti. Korunkban  sok – nagy változás jegyében zajlik szellemi életvitelünk, mi ennek  jobbítására kívánunk elszegődni.       
   
          Erdélyi Margit
           főszerkesztő


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=289